ارتباط با ما

دبیرخانه همایش: کرمانشاه- کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – 

 دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

تلفکس: 8369850 0831

 پست الکترنیک:

wms@kums.ac.ir

سایت همایش:

 http://wms.kums.ac.ir