آدرس محل برگزاری همایش

 

 آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی

مکان: سالن همایش های دانشکده پرستاری و مامایی